Zpracovani kovove legnice

Obrábìní sousedí s prvními odvìtvími v mnoha prùmyslových odvìtvích, zejména ve strojírenství. Díky tomu se rodí mnoho strojù a zaøízení.

Obrábìní mù¾e být abrazivní (napø. Brou¹ení a ¹tìpkování, kde se jedná o soustru¾ení nebo frézování. Úspìch tøískového obrábìní zahrnuje velmi pokroèilé stroje, jako jsou CNC soustruhy a frézovací stroje. Jsou to stejné èíslicovì øízené organizace, nebo ty, kde je celý proces obrábìní dán pøíslu¹ným programováním stroje. Díky tomu je vedení nebo cnc frézování velmi citlivé. Kromì toho je obecnì mo¾né vytvoøit, i obrábìním, i velmi pokroèilé tvary.

Obrábìcí stroje Cnc chtìjí být vybaveny pokroèilými elektronickými øídicími systémy a odpovídajícím softwarem. Tento software je èasto kompatibilní s programy CAD, co¾ umo¾òuje vyrábìt komponenty podle pøedem pøipravených projektù na webových stránkách technických výkresù.

CNC stroje jsou dychtivé, aby nebyly vybaveny pøesnými øídicími systémy, ale spí¹e øeznými nástroji. Existují nìkteré druhy soustru¾nických nástrojù, fréz nebo frézovacích destièek. Zahrnují zisk, ale ne pøesnost obrábìní. Vhodná tvrdost tìchto prvkù umo¾òuje zpracování i velmi odolných materiálù. Trvalé a abrazivní nástroje zároveò vykazují vy¹¹í pevnost i po intenzivním pou¾ívání. Bì¾nì pou¾ívaným výrobkem pro výrobu øezných nástrojù jsou slinuté karbidy, které se vyskytují s velkým mno¾stvím nebezpeèné energie.

Technologicky vyspìlý stroj musí být také pøísnì provozován tak, aby mohl být pou¾it ve v¹ech jeho mo¾nostech a aby získal vysoce hodnotné obrábìcí produkty. Proto kvalifikovaný personál cnc operátorù a technikù obrábìní, kteøí budou schopni profesionálnì provádìt soustru¾ení nebo cnc frézování, a plánovat a vyrábìt stroj podobným zpùsobem.