Zneei tini ovzdu i

V nových obdobích ve vzduchu mohou zneèi¹»ující látky, jako je prach, pevné èástice a vlákna, vyvolat alergické reakce pøi vniknutí do poko¾ky.

https://psori-m24.eu/cz/PsoriMilk - Nejlep¹í péèe o ple» na psoriázu!

V mnoha prùmyslových procesech se kontaminující látky dostávají do obsahu prachu a pevných èástic. Pohyb ve vzduchu, velmi malé, klidné èásti a prach mohou být toxické pro zdraví, v klubu, s ním¾ je musíme odstranit pøedtím, ne¾ pøijdou do dýchacího programu.

Mezi hlavní zdroje prachu patøí procesy brou¹ení, brou¹ení a zlep¹ování, jako¾ i výroba jemného uhlí v potravináøském a farmaceutickém odvìtví. Zpracování textilií, døevìných materiálù a kompozitù je také kombinováno s uvolnìním prachu a vláken, které mohou být smrtelné k plicím a zpùsobují alergické reakce. U nìkterých prùmyslových odvìtví, která jsou vystavena pùsobení ¹kodlivých prachù, je ¾ádoucí, aby byly získány atexové odsávání prachu nebo sbìraèe prachu v souladu s direktivou EU ATEX. Schválené firmy mají rùzné typy sbìraèù prachu, odsávacích ramen a øe¹ení v oddìlení èi¹tìní, odsávání a filtrace.

Výbu¹ný prach a potenciálnì výbu¹ná atmosféra mohou pøedstavovat poøadí rùzných pracovi¹».

Proto¾e výbu¹ný prach, který proudí ze skupiny organických materiálù, syntetických materiálù a kovù, má výbu¹né vlastnosti, musíme vìnovat dostateènou pozornost tomu, abychom zabránili explozi prachu. Evropské spoleèenství zavedlo dvì smìrnice, které hovoøí o atmosféøe výbu¹ného a hoølavého prachu, nazývají se smìrnice ATEX.

Realizace tìchto dvou smìrnic vedla k úèinkùm zlep¹ené ochrany proti výbuchu - bylo zapotøebí rùzných typù technických a organizaèních prací. Vyu¾itím nejlep¹ích odborníkù v prùmyslovém odvìtví filtrace vzduchu spoleènost vyvíjí dobré zbo¾í s po¾adavky smìrnice ATEX, která splòuje v¹echny bezpeènostní normy.

Zaji¹tìní spolupráce s dal¹ími po¾adavky státních nebo malých pøedpisù spadá do oblasti odpovìdnosti místních obchodních organizací a spotøebitelù.