Zneei tini ovzdu i wroc aw

Smìrnice ATEX má na konci zajistit volný pohyb výrobkù, které jsou na území Evropské unie obklopeny ustanoveními tohoto dùkazu. Navíc se sna¾í minimalizovat a eliminovat riziko pou¾ití nástrojù nebo ochranných systémù v potenciálnì výbu¹ných prùmyslových odvìtvích a které dodávky nebo plány nejsou pøizpùsobeny poslednímu.

Tato smìrnice stanoví základní po¾adavky na atex v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví ve výbu¹ných oblastech. Tyto asociace jsou primárnì spojeny s potenciálními zdroji, které mohou být zapáleny nástroji v oblastech ohro¾ených výbuchem. Také jde o ochranné organismy, které jsou bìhem výbuchu samovylo¾ené. Význam tìchto ochranných stylù je v první øadì co nejvíce zastavit výbuch nebo omezit výrobky jeho ¹íøení. Po¾adavky Atex soubì¾nì smìøují na bezpeènostní zaøízení. Pøístroj je v bezpeèném prostøedí zaøízení a nezávislých ochranných systémù, které se nacházejí v blízkosti tìch, které jsou ohro¾eny tímto výbuchem. Po¾adavky Atex souèasnì mají ochranu souèástí a souèástí, které nejsou schopné provádìt nezávislé funkce. I kdy¾ jsou dùle¾ité pøedev¹ím proto, ¾e se jedná o bezpeènost, ¾e jsou oba zaøízení a ochranné metody.Pouze ty výrobky, které jsou obklopeny po¾adavky smìrnice o novém øe¹ení a které splòují v¹echny tyto potøeby, mohou být uvádìny na trh v celé Evropské unii.Ustanovení smìrnice ATEX se vztahují pouze na nové výrobky, které se poprvé pou¾ívají na trhu. Jedná se jak o výrobky vyrobené v zemi Evropské unie, tak o ty, které jsou dová¾eny do Evropské unie.Smìrnice ATEX obsahuje:- nové výrobky psané v EU,- "nové výrobky",- nové nebo pou¾ité výrobky dová¾ené mimo Evropskou unii,- druhé výrobky také "jako nové" oznaèené ¾enou, která není jejich pøirozeným producentem.