Zakladove uzemnini umile

Úkolem elektrostatického uzemnìní je minimalizovat nebezpeèí výbuchu hoølavých látek v dùsledku elektrostatické jiskry. Bì¾nì se kombinuje jako doprava a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní mù¾e být jiné formy. Nejjednodu¹¹í a nìkolik komplikovaných modelù je tvoøeno zemnicí svorkou a drátem. Robustnìj¹í a technologicky vyspìlej¹í systémy jsou vybaveny ochranným systémem uzemnìní, díky kterému je mo¾né produkt vydávat nebo pøepravovat, kdy¾ je uzemnìní pøipojeno v reálném zpùsobem.

demi blostonDemi bloston

Elektrostatické uzemnìní se zpravidla pou¾ívá v prùbìhu nakládání nebo vykládání ¾eleznièních cisteren, silnièních cisteren, tzv. Sudù. big-bagy nebo prvky procesních instalací.

V dùsledku plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s novým obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami lze vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich vzniku je jistì míchání, èerpání nebo postøik hoølavých látek. Elektrické náboje jsou vytváøeny kontaktem nebo jednotlivými èásticemi. Mno¾ství elektrického náboje bude záviset na elektrostatických vlastnostech povrchù, které pøicházejí do styku. V dùsledku snadného a náhlého spojení se zemí nebo nenabitým objektem mù¾e být generován krátký proudový puls, který bude veøejný v kù¾i jiskry.Nedostatek péèe o jiskrový výboj mù¾e zapálit smìs plynu a vzduchu, o èem¾ svìdèí výbuch nebo nebezpeèný výbuch. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.