Youtube registraeni pokladna

Spolu s nadací a¾ 2014 na úèetní jednotky, její¾ prodej na situaci fyzických osob, které nejsou zapojené do hospodáøské èinnosti a farmáøi pau¹ální nepøekraèují 20.000 z³ za rok, nebyl povinen zaznamenat prodejních èástek o registraci. Jak se tato ustanovení zmìnily? Je v pokladnì uvedena pokladna?

Spartanol

V roce 2015 pøestaly platit vý¹e uvedené pøedpisy pro ¾eny, které se tì¹ily malým barùm, domùm s pøipraveným jídlem a kabinami "rychlého obèerstvení". Ve vzdìlávání závazných ustanovení není toto jednoduché pøizpùsobeno subjektùm poskytujícím slu¾by související s potravinami v stacionárních stravovacích zaøízeních. Jedná se také o ty, kteøí své slu¾by vyjadøují sezónnì. Podobný pøípad existuje iv pøípadì subjektù, které pøestanou pøipravovat potraviny pro externí pøíjemce.V souvislosti s regulaèním vlakem v roce 2015 jsou dnes v¹ichni daòoví poplatníci, kteøí se zabývají gastronomickými slu¾bami, povinni pøi prodeji pou¾ívat pokladnu. V tomto pøípadì není na rozmìru bytu zále¾í, nebo tam je významná restaurace, nebo malý bar, a» u¾ funguje sezónnì nebo po celý rok. Neexistuje ani význam dosa¾eného úèinku.Na cestì musí být skuteènost, ¾e zákonodárce pøemý¹lel o dobì zavedení tìchto èástek v rámci stravování. Proto se pøi pohledu na peníze, které klub stravování je tøeba stanovit nejpozdìji do 1. bøezna 2015. Do dne¹ního dne chtìla být v bezpeèí zafiskalizowana naprogramován, náchylný k ètení, a jak je uvedeno na daòovém úøadì. & Nbsp; Pokladna by mìl také pamatovat va¹i & nbsp; software pro gastronomii, s rùznými sazbami DPH na výrobky z jiných kategorií. & Nbsp; & nbsp; Byl to absolutní podmínkou k vítìzství s 90% slevou na nákup pokladny.

V pøípadì úspì¹ného poskytování slu¾eb v oblasti stravování, pokud k 31. prosinci 2014 daòový poplatník nepøekroèil hranici obratu (20 000 PLN, mìla registraèní pokladna vstupovat nejpozdìji do 1. bøezna 2015 do soukromého zamìstnání. Nicménì, kdy¾ daòoví poplatníci provozující malou gastronomii pøekroèili hranici obratu k opu¹tìní pokladny pøed 1. lednem 2015, koneckoncù a¾ v prosinci a¾ do listopadu, musí být daòová èástka zavedena do 1. února 2015.Zájezd si také zaslou¾í povinnost pou¾ívat pokladny pro jídelny otevøené po 1. lednu 2015. V tìchto oblastech by se pokladna mìla zapsat do dvoumìsíèního re¾imu na konci mìsíce, v nìm¾ byla provedena první gastronomická slu¾ba.