Vlasy kartaeovani nahoru

Mùj bratranec miluje hrát si s vlasy, mù¾ete si pohladit póry a rozèesávat si vlasy. Je samozøejmì absorbováno, ¾e chtít, aby celý vzhled vypadal krásnì, èlovìk mù¾e pìtkrát vylep¹it jeden prýmek, nìkdy na nì polo¾í vlasy nebo je ¹típne. Miluje ¹kolní inscenace a shroma¾ïuje se k nim. Její nedávné stvoøení, Queen Joker, se také sna¾í snadno a vy¾aduje perfektní úèes a obleèení. Moje matka mìla na zaèátku tucet copánkù s pásky. Pak ten roztomilý jedenáctiletý øekl ne, ne, a znovu ne. Budu vypadat hezky v pokojích .... a to zaèalo. Ètyøicet pìt minut pøetaktování a jejich výkon. Vypadala nádhernì jako velká královna. Teprve kdy¾ zùstala s aristokraty, rychle zmìnila názor. Nesdílejí se s proudem, ¾e od zaèátku montá¾e na výstavu uplynulo ménì ne¾ dvì hodiny. Neèekanì .... zcela zmìnila my¹lenky, a ve svém projevu to bylo víceménì jako "nieeee, opravdu nechci, v èem nepamatuji královnì, která je její slu¾ebnicí". Po¾adovala nový úèes, naskládané vlasy v kù¾i plné koky. Proto¾e, samozøejmì, jak ona stvoøila døíve, jsme nyní cvièí v uvedení její vlasy tentokrát, tentokrát jsme ¹li zvlá¹tì rychle. Její matka, na jedné stranì, od zbytku, byla také celá za pár okam¾ikù.

https://ab900.eu/cz/AcaiBerry 900 - Největší síla zeštíhlení bobulí Acai!

Doporuèuji bubu-store vlasové spony