Vaoeni kruti

Tlumoèení umo¾òuje komunikaci mezi partnery v reklamì ve dvou nových jazycích státù, které se úspì¹nì realizují, kdy¾ jedna z ¾en pou¾ívá znakový jazyk. Samotný výkladový výklad pøená¹í stejný význam mezi lidi pracující v jiných jazycích a konec této energie spoèívá v navázání komunikace a poskytování informací, tlumoèení, na rozdíl od pøekladu, probíhá v reálném èase, co¾ znamená, ¾e pøeklad výrazu v¾dy existuje. Existuje nìkolik metod tlumoèení a simultánní a konsekutivní tlumoèení jsou nejvíce a nejèastìji interpretována, simultánní tlumoèení je vyu¾íváno pøi mezinárodních konferencích, kde jsou názory zahranièních hostù pøelo¾eny lékaøi, kteøí poslouchají projevy prostøednictvím sluchátek ve zvukovì izolované kabinì.

Souèasnost tìchto pøekladù je zalo¾ena na simultánním pøekladu ze sluchu, kde cílová zpráva vzniká po vyslechnutí prohlá¹ení v poèáteèním jazyce. Konsekutivní tlumoènické slu¾by vyplývají ze zmìn situace, kdy tlumoèník zaène tlumoèit a pøekládat pouze po rozhovoru. Pøi poslechu mluvèího v prostøedí pøedná¹ejícího bývá obvykle pøítomný tlumoèník, který si bìhem pøedná¹ky vede poznámky a pozdìji mluví v cílovém jazyce a napodobuje nejvìrnìj¹í stylistiku pùvodního prohlá¹ení. V¹echny zmínìné pøekladatelské techniky mají své vlastní výhody a výhody, proto¾e není mo¾né výslovnì uvést moc jednoho z nich. Samozøejmostí jsou také nové metody interpretace (napø. ©eptání pøekladu, vìta vìtným vìtou nebo pøeklad, které vytváøejí volnìj¹í charakter, nevy¾adují tak velký závazek jako vý¹e uvedené techniky, a proto se pou¾ívají pøi neformálních setkáních.