Uzavoeni jednorazove spoleenosti

Pokud chceme likvidovat podnik nebo uzavøít poboèku, musíme úspì¹nì øe¹it nejen zále¾itosti týkající se èinnosti, ale také pokladnu. Nemù¾ete o to pøijít, a to i pøesto, ¾e ji pøijímáme jako ¹pióna, který kontroluje ná¹ obrat v hotovosti a který poskytne daòovému úøadu ve¹keré informace v pøípadì potøeby.

Hear Clear Pro 2

Pokladna a konec práce? Tento problém pøedstavuje tolik podnikatelù. Rozsah povinností daòového poplatníka je stanoven v naøízení ministra financí ze dne 14. bøezna 2013 v my¹lenkách na pokladnì. Mimochodem, ustanovení upravují celou dobu ¾ivotnosti pokladny, a to iv dobì jejího pùsobení u výrobce. Rovnì¾ regulují proces doruèení a servis takové pokladny. A proto musíme ve vìci regulace: pravidelnì provádìt ka¾dodenní a daòovou zprávu, do 7 dnù od ukonèení operace v pokladnì musíme pøedlo¾it ¹éfovi daòového úøadu ¾ádost o práci na ètení daòové pokladny. Musíme vrátit ¾ádost vedoucímu daòového úøadu k odvolání registraèní pokladny ze seznamù. Na jednom konci s pomocí servisního technika èteme obsah pamìti pokladny tím, ¾e zpracujeme zprávu o faktuøe za jakoukoli dobu práce pokladny. Pøedstavte si pøítomnost pøítomného zamìstnance daòového úøadu. Naøízení nám ukládá povinnost vypracovat protokol pro ètení obsahu pamìti pokladny.Jak pravdìpodobnì hádáte, zprávy mají konec srovnání toho, co bylo pøeèteno z pokladny s proudem, který jsem navrhoval v mìsíèních nebo ètvrtletních smlouvách. Abyste se vyhnuli nepøíjemné situaci, bude skvìlý nápad vytisknout zprávu o období prodeje, které porovnáte s va¹imi daòovými pøiznáními. Budete doufat, ¾e udìláte opravu, pokud jste nìkam udìlali chybu.Je také dùle¾ité dodat, ¾e pøi vytváøení ¾ádosti vedoucímu kanceláøe, aby èetla fiskální pamì», poskytujeme informace nebo jako daòový poplatník, èerpali ze slevy na vý¹i danì. Musíme také vyplnit prohlá¹ení o pou¾ívání pokladny. Pokud byla èástka zachránìna ménì ne¾ tøi roky, musíme vrátit pøíspìvek, který jsme pou¾ili pøi nákupu pokladny.Jak mù¾ete vidìt, ukonèení práce a finanèní kanceláøe je stejný významný podnik, který budete muset podniknout. Pokud by konec práce, a tedy i likvidace daòové pokladny, trvaly ménì ne¾ tøi roky - budeme potøebovat úlevu, kterou jsme získali pro pokladnu.