Taxametr a pokladna v jednom

Prùmyslové haly jsou pomìrnì specifická místa. Jsou urèeny k provádìní specifických, sériových èinností, èasto opakujících se a¾ do nudy stejných lidí. Jsou to místa, která jsou pøísnì dodr¾ována brigádními strá¾ci, mana¾ery, øediteli a nakonec péèí a externími audity, nikoli v¹ak nepøimìøenì. Vzhledem k tomu, ¾e ka¾dá výrobní hala bez ohledu na druh vyrábìného zbo¾í je vystavena nejvzdálenìj¹ím faktorùm ohro¾ujícím bezpeènost, zdraví a údr¾bu.

Patøí mezi nì taková rizika ze selhání bezpeènostních systémù, od po¾áry nebo katastrofy, které vyplývají pøímo nebo nepøímo z dìl èlovìka, dynamickou povahu a, ale pro toxikologické nebezpeèí i v zahranièí, které pùsobí pomalu, ale neúprosnì na lidské zdraví zapojených do moderního podnikání. Stejná my¹lenka je velmi dùle¾ité & nbsp; instalovány ve výrobních halách & nbsp; filtrace prachu, prachové filtry. Dokonce i v oblastech, kde se dostává proud pøedstavovat zbyteèné zmìny procesu probíhají v dùsledku léèení rùzných surovin jsou vypou¹tìny do prostøedí mikroskopické pyl rùzných látek. Dokonce látky pova¾ovány za netoxické, s pravidelným vdechnutí do dýchacího traktu v perspektivì mù¾e zpùsobit vá¾né zánìty dýchacích cest.

Pravidelnì ¾ijící ve ¹patnì vìtraném poli, které není vybaveno prachovými filtry, bude mít v budoucnu za následek onemocnìní dýchacích cest nebo alergie. To by nemìlo být podceòováno. Ka¾dý den je ka¾dý vystaven ¹kodlivému prachu a zneèi¹tìní ovzdu¹í. V pozadí práce, ve které je pøítomna a¾ 1/3 jejího dne, by se to mìlo odrazit od faktoru, který mù¾e vytváøet stavy nemocí. Za pøedpokladu, ¾e v¹ude kolem jsme vystaveni vdechování nebezpeèných výparù, prachu a roztoèù, nemìli bychom se pasivnì probouzet k dal¹ímu otravování nás ¹kodlivým prachem ve výrobì. Prachový filtr ve výrobní hale je silnou metodou, která zabraòuje dal¹ímu ¹kodlivému vdechování podkladu do systému.

Filtry pùsobí na gravitaci tím, ¾e jednodu¹e zachytí èástice prachu procházející jejich velikostí. Díky tomu, v pra¹ném poli, je vzduch filtrován pøedtím, ne¾ èlovìk zaène dýchat.