Studium konfereneniho tlumoeeni

Tlumoèení se stává snaz¹í komunikovat mezi dvìma lidmi, kteøí nekomunikují v moderním jazyce. Samozøejmì, kdy¾ ve v¹ech oblastech je tlumoèení rozdìleno do vzdálených kategorií. Jedním z nich je konferenèní tlumoèení. Na co se v¹ak spoléhají a kdy stojí za to pou¾ívat?

Na co poèítá konferenèní tlumoèení?Takové konferenèní pøeklady jsou provádìny zejména v konferenèní skupinì. Mohou ¾ít bìhem rùzných debat nebo dùle¾itých obchodních schùzek. Mohou mezi nimi udìlovat interpretace postupnì nebo souèasnì. Pokud se zároveò pøi rozhovorech setkává vìt¹í poèet lidí ze vzdálených zemí, jsou obvykle provádìny simultánní interpretace. Tyto po sobì jdoucí se ménì a ménì pou¾ívají, proto¾e nevedou k opravdu pøíznivým úèinkùm.

Institucionální a vlastní trhSdílíme konferenèní pøeklady a dva zpùsoby trhu. Je to jak institucionální trh, tak ten stejný. Mezinárodní instituce, jako je EDC, èasto mají mnohojazyèné setkání. Poté je lep¹í pøekládat z nìkolika cizích jazykù do konkrétního, pøedem urèeného rodného jazyka pøekladatele. Takový konferenèní tlumoèník musí proto vyjádøit velké informace a praktické dovednosti. Nestaèí jen mluvit anglicky tady. Dobrý konferenèní tlumoèník by mìl plynule hovoøit v rùzných jazycích. Díky tomu bude automaticky pøekládat celé konference, bez ohledu na to, kdo se na nich bude úèastnit. Pokud jde o soukromý trh, celá situace vypadá trochu jinak. Soukromé instituce obvykle preferují dvojjazyèné schùzky. Na tìchto konferencích se úèastní lidé ze dvou rùzných zemí. Na tomto setkání se doporuèují pøekladatelé, kteøí mluví jen dobøe ve dvou specifických jazycích.

Chcete se stát pøekladatelem?Tak¾e pokud se divíme, ¾e se staneme pøekladatelem, mìli bychom roz¹íøit na¹e znalosti o tomto tématu. V souèasné dobì tvoøí dokonce i ústní pøeklady jejich podkategorie. Pokud se chceme zabývat konferenèním tlumoèením, musíme mít spoustu vìdomostí. Mìli bychom plynule komunikovat alespoò s nìkterými cizími jazyky. Díky známým slu¾bám budou mezinárodní instituce vá¹nivì vyu¾ívat. A pokud je máme pova¾ovat za samozøejmost, rychle se zmìníme a dáme si pøíle¾itost podniknout efektivnìj¹í práci.