Specialni program sph

V dobì 21. století polské spoleènosti bojují proti softwarovým pokladnám. Prodej zahrnuje øadu nabídek a pokladen vybavených specializovaným softwarem pou¾ívaným k zaznamenávání prodeje a pøesunù v souladu s právními normami pro splnìní zákonných pøedpisù.

Existuje mnoho programù pro fiskální mìny na trhu. Napøíklad pou¾ijeme aplikaci PLU Manager, tj. Program pro fiskální mìnu, který poskytuje hladkou a velkou konfiguraci pokladny. Nástroj vhodný pro jeho provoz je otevøený stolní poèítaè, tzv Osobní poèítaè (PC. Stolní poèítaè není nezbytným nástrojem pro pøijímání a zmìnu nastavení pokladny, proto¾e stávající existuje po pou¾ití samotné pokladny. Program také má za cíl usnadnit práci pøi zavádìní nových knih na seznamu PLU a také jejich zmìny v období, kdy je potøeba zmìnit pracovní nastavení pokladny. Program PLU Manager je urèen pro subjekty, které hodlají vyu¾ívat souèasnì i nìkolik pokladen, napø. Pro online a stacionární øetìzce obchodù, stejnì jako pro subjekty, které obsluhují známé klienty pou¾ívající nìkolik stanic pro zákazníky. Díky práci, která se nachází ve výsledku klienta, získává takové vybavení, jako je vydání prodaných polo¾ek - èlánky a pomoc a konkrétní polo¾ky, jako je spoleènost, cena, cena a kód. Kromì toho díky funkci rychlého prodeje pomocí klíèù mù¾eme upravovat celé rodiny zbo¾í podle kódu - jejich ceny, jména a ceny slu¾by nebo ceny zbo¾í. Nejzajímavìj¹í funkcí softwaru je v¾dy mo¾nost upravit nastavení pokladny pomocí bì¾ného stolního poèítaèe vybaveného operaèním systémem Microsoft Windows. Díky tomuto zaøízení existuje v bytì typ, který mìní sazby DPH, hlavièky, heslo, systémové parametry, vyøe¹í problém vratných obalù a navíc samy klíèe rychlého prodeje v pokladnì. Poslední z lo¾isek ve vìku program je mo¾nost stáhnout a ulo¾it údaje o prodeji v osobním poèítaèi nebo je stáhnout a polo¾ku na disku tohoto poèítaèe nebo dokonce nový datový nosiè, kde najdou, mimo jiné, hodnotu prodejù a poèet polo¾ek uvedených.

Jak je pravdìpodobné, ¾e software v pokladnì bude extrémnì chytrý a bude hledat na internetu finále, kdy najde software, který nejlépe vyhovuje na¹im po¾adavkùm.