Registraeni pokladny 500 pln

Zadávání v¹ech smluv pro pokladnu je v polské - a nejen v na¹í - legální slu¾bì. Ka¾dá, dokonce i nejmen¹í transakce, musí být zaplacena za daòovou èástku, proto¾e vy¾aduje zaplacení DPH.

Kdy¾ jsme si koupit pokladnu do na¹eho skladu, nákup podléhá speciální slu¾bu, která zakládá povinnost zastavit zále¾itosti na¹ich penìz. Registraèní pokladny v Krakovì jsou prostøedí, ve kterém mù¾ete získat jakékoliv fiskální zaøízení, které nejlépe vyhovují urèitému odvìtví. & Nbsp; Je zamìstnanci jako & nbsp; prodejnì & nbsp; & nbsp a slu¾by, mají nárok na poslední, ke zmìnì vý¹e danì z pøidané hodnoty naprogramované v pokladnì, vstoupí pøíslu¹ná ustanovení, podle nich¾ je vý¹e daòových zmìn. Pouze oprávnìná slu¾ba mù¾e provést ve¹keré opravy v oblasti pokladny.

Pokladna je jen obyèejné zaøízení, které mù¾e být po¹kozeno, a ka¾dý, kdo provádí obchodní nebo servisní èinnost a má pokladnu, musí vìdìt, jak vytvoøit po¹kozenou pokladnu. Po¹kozená pokladna musí být samozøejmì opravena stejnì snadno, bez jakéhokoli dùvodu, pokud jde o dùvod po¹kození, a také, jak ¹koda ovlivòuje trvalou existenci obchodu. Napøíklad je po¹kozena tiskárna, tak¾e na potvrzení je vyti¹tìna pouze èást textu. Neúplný doklad mù¾e nyní ¾ít dùvod, proè daòový úøad vydal mandát spoleènosti, která ho vydala!

Proto, jakmile pozorujeme ¹kody na pokladnì, nemìli bychom ji opravit samy. Po¹kozené peníze by mìly být doèasnì vylouèeny z funkce úlo¾i¹tì a mìly by být pou¾ívány s novou aktivní pokladnou, zatímco v nepøítomnosti - uzavøít obchod, dokud nebude zaøízení opraveno. Vzhledem k tomu, ¾e selhání pokladny mù¾e bránit práci celého obchodu, slu¾by pokladny fungují dobøe a pokou¹ejí se odstraòovat závady pravidelnì, tj. Co nejkrat¹í dobu. Po zji¹tìní jakýchkoli nesrovnalostí v ¾ivotì pokladny nesmíme tuto opravu opravit sama - zavolejte servis a kontaktujte servisního technika nebo pøímo pøiveïte hotovost do servisní místnosti samozøejmì po vylouèení a zabezpeèení. Taková øízení bychom mìli provést co nejdøíve, aby byla vada rychle opravena a ¾e se mù¾eme vrátit z daòové pokladny.