Rakovina varlat po 60 letech viku

Rostoucí povìdomí lékaøù a samotných ¾en v rámci vèasného zji¹»ování nádorù, a to i jiných onemocnìní reprodukèního systému, zvý¹ilo popularitu rùzných metod gynekologických vy¹etøení. Jedním z prvních studií tohoto modelu, jeho¾ konec je vylouèení nebo potvrzení defektù, je kolposkopie.

Tento test se dosahuje pomocí kolposkopù. Pak existují optické nádobí, které jsou skvìlé pro vèasnou diagnostiku pøed rakovinových stavù, detekci HPV nebo infekcí genitálního traktu. Vzhledem k tomu, ¾e kolposkopy znají z 10 a¾ 40krát vìt¹í zvìt¹enou pozorovanou oblast, prezentují se s vysokou pøesností - mnohem lépe ne¾ jiné nástroje hráné v gynekologickém výzkumu. Pozorovaná oblast je zobrazena v ¹irokém rozlí¹ení na monitoru, tak¾e doktor mù¾e nyní vidìt obrázek bìhem vy¹etøení. Pøi úspì¹ném odhalení ru¹ivých zmìn lékaøe pomocí kolposkopu provedete oøez a pøedá mu dùkladnìj¹í laboratorní testy. Co je mimoøádnì dùle¾ité, proto¾e navzdory obrovskému vývoji technologií pou¾ívaných v medicínì je pøíli¹ pozdì zji¹tìna rakovina, ale stále je¹tì dává men¹í nadìji na dobrou léèbu. Dal¹í výhodou pou¾ívání tohoto zaøízení je skuteènost, ¾e pravdìpodobnì zaznamenává pozorovaný film na stránkách fotografií nebo video objektu. Dává to stejné hlub¹ímu pozorování studované oblasti ihned po vy¹etøení a pøenosu zaznamenaného materiálu pacientovi. Mnoho ¾en se bojí pravidelných testù. Obvykle se projevuje stejný strach z detekce onemocnìní a mo¾né bolesti, které se objeví bìhem samotné studie. Vìt¹í znalosti o pou¾ívání inovativních technologií v medicínì nebo o studiích pomocí kolposkopù nebo jiných nástrojù pou¾ívaných pøi gynekologickém prùzkumu by jistì pomohly v dobré dobì k pøekonání stresu v kombinaci s otázkou, která by umo¾nila vyhnout se mnoha záva¾ným dùsledkùm.