Povinnosti zamistnavatele po smrti zamistnance v roce 2013

Podle zákona ministra hospodáøství ÈR. \ T 8. èervence 2010 s ohledem na minimální po¾adavky na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci související s mo¾ností vzniku výbu¹né atmosféry na pracovi¹ti (Sbírka zákonù ze dne 30. 7. 2010 je ka¾dý majitel, v nìm¾ je závod vystaven hrozbì výbu¹né hrozby, povinen vytvoøit odpovídající dokument uvedený v právním textu.

Dokumenty na ochranu proti výbuchu jsou dokumentem na ochranu proti výbuchu (zkratka pro DZPW pøísnì upravuje pravidla chování v podmínkách potenciálnì nebezpeèné atmosféry a ukládá zamìstnavateli øadu povinností, které musí provádìt, aby se sní¾ilo riziko vznícení a výbuchu. Zamìstnavatel je povinen:- zabraòující vázání výbu¹né atmosféry,- zabránìní vznícení ve vý¹e uvedeném atmosféra,- omezení negativních dopadù potenciálního výbuchu, zaji¹tìní ochrany existence a zdraví zamìstnancù.

Zamìstnavatel musí poskytnout a specifikovat bezpeènostní opatøení. Dokument pøed odjezdem musí obsahovat popis systematické kontroly bezpeènostních opatøení, lhùt pro údr¾bu zaøízení, posouzení rizika výbuchu, pravdìpodobnosti zdrojù vznícení, typù pou¾itých metod, zaøízení, látek, které jsou potenciálním zdrojem, odhadovaných úèinkù mo¾ného výbuchu. Kromì toho je v oblasti práce oddìlit pøíslu¹ný prostor v prostoru s nebezpeèím výbuchu a rozdìlit pravdìpodobnost výbuchu, který se v nich vyskytuje.Zamìstnavatel je nucen zajistit minimální bezpeènostní opatøení uvedená v naøízení. Dokument by mìl být vyhotoven pøed poskytnutím ohro¾eného pracovi¹tì zamìstnanci. Nebezpeèné pozice by mìly být oznaèeny ¾lutým trojúhelníkovým znakem s èerným prostøedím a uprostøed by mìl být umístìn èerný nápis EX. V DZPW je zamìstnavatel zavázán k evakuaci ve formì, kdy narazí na nebezpeèí.