Pooadani akci lodi

Vydìlával peníze v obchodním názvu nábytku. Majitel zamìstnával zamìstnance v obchodì, zatímco ve skladech, které ¹li do nových míst. Právì jsem v takovém skladu pracoval. Budova byla pøíli¹ nízká, kdy¾ splòovala zbo¾í, které obsahovalo. Nevhodné vyu¾ití prostoru tendenci zajímavých situací, kdy èlovìk musel èekat nìkolik minut, ne¾ jiné, proto¾e cesta je definována mezi hromadami zaøízení pro nákladní dopravu vozíku byla pøíli¹ nízká.

Pak jsem pochopil, ¾e bìhem dne se mno¾ství èasu stalo neproduktivnì. Dal¹ím problémem, který prodlou¾il práci, bylo nízké osvìtlení, koneckoncù staèilo namontovat jasné svíèky, které by problém vyøe¹ily. Zamìstnanec, který kupující dokonèil objednávku, místo toho, aby vidìl znaèku produktu z dálky, se musel ohýbat a hledat ji a èasto vyu¾ívat telefon. Pravdìpodobnì v tomto pøípadì majitel zcela nevìnoval pozornost takovým situacím, proto¾e mìl pozdìji nárok na lhùtu pro dokonèení jediné objednávky. Myslím, ¾e dobré místo, a» u¾ jsou to nástroje, komodita a v¹echny slo¾ky pou¾ívané bìhem pracovního dne, mají zásadní význam. Není to jen efektivita takového zamìstnance, to je cena, proto¾e èas je peníze, ale také takový zamìstnanec je èasto podrá¾dìn, proto¾e by mohl udìlat nìco rychleji, za ni¾¹í cenu síly. Existuje mnoho prvkù, které zlep¹ují kvalitu skladování. Nejdùle¾itìj¹í vìcí je tì¾ké osvìtlení, a» se jedná o záøivky a zdravé øízení zbo¾í vystupující v skladu, tak¾e se host nepøekládá do na¹ich nohou. V závislosti na druhu skladování musíme souèasnì vìnovat pozornost teplotì v místì a vlhkosti. V tomto pøíkladu, kde je uvedeno nábytek, musí být místnost velmi suchá, proto¾e vlhkost bude destruktivnì ovlivòovat materiál, ze kterého je zaøízení vyrobeno. To jsou jen základy, jen kdy¾ vidíte, ¾e i velké spoleènosti mohou zapomenout na bì¾né zále¾itosti.