Pokladna zaznamenavajici uvolnini

V¹ichni daòoví poplatníci, kteøí jsou povinni zaznamenávat prodej materiálu a pomáhat s pomocí pokladny, si jsou dobøe vìdomi pøítomnosti, kolik podrobných podmínek v oblasti, ¾e musí mít také slu¾bu diskutovaných zaøízení, musí splòovat. Jednou z nápojù z tìchto po¾adavkù je pravidelná periodická technická kontrola pokladny. Tak¾e co také vede k tomu, které období by mìlo být splnìno? Co je fiskální pokladna a technická kontrola? O tom ní¾e.

Spolu s zákonem o DPH musí být pokladny podrobeny pravidelným technickým prohlídkám. Po tomto datu byl tento okam¾ik roz¹íøen. Takové pøezkoumání vytváøí pøíslu¹ná slu¾ba. Pøed 1. prosincem 2008 byly technické kontroly registraèních pokladen omezeny na roèní lhùtu. Pøi informování o aktuálnì platných právních aktech by mìly být registraèní pokladny povinné s ka¾dým dvìma roky pøiøazeny technickému pøehledu od fiskalizace nebo z tohoto pøehledu. Úspì¹nì, kdy¾ daòový poplatník nedodr¾í takovou jistotu, ¾e je vystaven sankcím. Odkaz je, mimo jiné, mo¾nost ulo¾ení pokuty na poplatníka pro daòové èinu, proto¾e se situace nebude podstupovat pravidelná pøezkoumání pokladna je pova¾ována za neplatnou, skladovatelnosti knihy. Toto zdùvodnìní vyplývá z produktu 61 § 3 k.k¹.Pøipravuje se studie, v èem¾ se taková revize zmiòuje? Samozøejmì, sledování okam¾iku v tomto pøípadì patøí daòovému poplatníkovi a nikoliv místu. Vlastník pokladny novitus delio pøi slouèení pøezkumného data by mìl tuto slu¾bu informovat o tìchto potøebách. Pokladní slu¾ba spolu s § 31 odst. 4 zákony v historii pokladny by mìly provádìt povinnou technickou kontrolu pokladny do 5 dnù od oznámení.Daòový poplatník by si mìl být také vìdom skuteènosti, ¾e nedodr¾ení lhùty pro povinné pøezkoumání pokladny vede k nutnosti vrátit pøíspìvek na jeho nákup. Tyto sankce jsou pøedmìtem daòových poplatníkù, které ve stavu tøí let ode dne zahájení záznamu prodej zbo¾í / slu¾by nepøipravila sestavy v rámci aktuální hotovosti technického pøezkumu dobré slu¾by.V souhrnu je tøeba pøipomenout, ¾e pouze u¾ivatel je zodpovìdný za dodr¾ení termínu pøezkumu.