Pokladna v sluneeko sedmiteene

Polská kuchynì je umístìna na výhodì masových pokrmù. Tak¾e ze zpùsobu, jakým pøipravujeme hovìzí, vepøové a drùbe¾í maso, zále¾í na tom, zda bude na¹e jídlo výsledkem nebo neúspìchem.

mytíMaso by mìlo být umyto tìsnì pøed zapoèetím. To není dovoleno, pokud máme pøedstavu o jeho skladování v chladnièce, proto¾e bìhem praní trpíme jeho velikostí nebezpeènými bakteriemi, které mohou urychlit proces jeho rozkladu. Po umytí masa bychom mìli dùkladnì umýt ruce. Za zmínku stojí také hygiena u v¹ech pøedmìtù (no¾e, krájecí desky, se kterými bylo syrové maso v kontaktu.

Øezání a výrobaMaso by mìlo být v¾dy øezané napøíè vlákny. Díky tomu bude po pøípravì ¹»avnatý a mìkký. Mìli bychom v¾dy pou¾ívat ostrý nù¾ k øezu masa. Dobrým systémem je stálé ostøení a oplach. Díky tomu nebudou náøezy øízené náøezem nevzhledné. Tam je pak dùle¾ité, zejména proto, ¾e ¹»áva ripged pøes otrhané okraje, tak¾e maso ztrácí svou ¹»avnatost a vùni.

Nejlep¹í chu» je maso døíve marinované. Marinádu lze získat z èesneku, olivového oleje, rozmarýnu nebo nových bylin a koøení. Aby se marináda mohla dobøe vstøebat, stojí za to ji pøedem vydìsit. Nenahraditelné maso pak mù¾e být nenahraditelné. Díky tomu maso lépe vstøebává námi vyvinutou marinádu a bude lep¹í.

Tepelné zpracováníMarinované maso mù¾e být sma¾ené, peèené nebo du¹ené. Sma¾ení a pití, stojí za to pøipomenout, ¾e èím ménì oheò pí¹eme, tím lépe. Maso se koncentruje ve skupinì bílkovin a tukù, co¾ je dùvod, proè je pøíli¹ silná a vysoká teplota nudná a lýká. Sma¾ení pøi ni¾¹í teplotì zpùsobí, ¾e se roztaví v ústech. Pøi peèení stojí za to zajistit, aby maso bylo poka¾dé napojeno tukem. Díky tomu si uchová známou ¹»avnatost a doplnìk.