Pokladna jak to funguje

Mikroskopy umo¾òují pohled na microworld, jsou zaøízení zalo¾ená ve smyslu pozorování velice malých objektù, jejich¾ jemné komponenty jsou obecnì neviditelné pro lidské oko. Mikroskop se zamìøuje na dvì sestavy zaostøovacích èoèek, které jsou umístìny po stranách trubice nazývané trubice. Sada èoèek s bodem je vyjádøena jako èoèka. Ze zmìn se druhá sada èoèek nazývá okulárem a ukonèí pozorování. Uvnitø trubice je díky objektivu vytvoøen skuteèný, zvìt¹ený a obrácený obraz uvnitø, který pozorovatel pozoruje díky okuláru. Kvùli koexistenci obou sad èoèek je vnímaný obraz zøejmý, zvìt¹ený a jednoduchý. Metalografické mikroskopy jsou typ mikroskopu umo¾òující testování na neprùhledných vzorcích. Metalografické mikroskopy zahrnují svìtelné mikroskopy a elektronové mikroskopy.

Co mù¾eme vidìt pomocí metalografického mikroskopu?Mikroskopické testy s pou¾itím metalografických mikroskopù se poèítají s pøijetím vzorku z urèitého produktu a následným le¹tìním a le¹tìním daného pole, tj. která bude po mikroskopickém pozorování pøedmìtem mikroskopického pozorování. Zveøejnìní struktury urèitého kovu, stejnì jako jeho slitin a defektù neviditelných pouhým okem, je dùle¾itým cílem metalografického výzkumu svìtelné mikroskopie. Umo¾òují urèit rozmanitost konstrukèních prvkù a poskytnout jejich morfologii, mno¾ství, rozmìry a distribuci. Metalografické mikroskopy budou provádìt kovové pozorování a prùlomové pozorování. Díky pøesné implementaci èoèek detekuje metalografický mikroskop mikrotrhlinky, umo¾òuje vypoèítat podíl fází a pozorování vmìstkù a nové vlastnosti materiálu.