Pokladna a obchod

Ve v¹ech obchodech, vèetnì internetových obchodù, ale více v kadeønictví, kosmetice, lékaøských a originálních salonech, se objevily pokladny. A pøesto¾e u¾ivatelé nemusí v¾dy s sebou pøijímat úètenky organizované poskytovatelem slu¾eb nebo pokladníkem v zájmu, mìli by se opravdu postarat o pøevzetí vyti¹tìného potvrzení.

http://cz.healthymode.eu/garcinia-cambogia-actives-ucinne-hubnuti-pilulky/

Ka¾dá fiskální tiskárna posnet má funkci tisku úètenky pro mu¾e a mo¾nost tisku úètenky pro u¾ivatele pokladny. U¾ivatel registraèní pokladny také urèí, zda mají být úètenky pro vypoøádání s daòovým úøadem zveøejòovány na zvlá¹tním listu v papírové tøídì, nebo zda by mìly být zapsány pouze na digitálním médiu.

Pøi úspìchu klienta je jednou z jeho vlastností pøevzetí úètenky z pokladny. Zákaznická skupina si stì¾uje, ¾e pro nì není nutný doklad, ¾e je to mo¾né papír, který za okam¾ik vyhodí, ale za to, ¾e zákazníkovi neposkytl potvrzení o zaplacení, mù¾e zaplatit pokutu. Daòové úøady stále èastìji provozují své hosty v obchodech, na stáncích v komerèních mìstech nebo v servisních støediscích, aby ovìøily, zda zákazník obdr¾el potvrzení. Situace je dobrá, kdy¾ byl výtisk vyti¹tìn a u¾ivatel ho nebral. Tyto pøíjmy by mìly být znièeny. Pokud se úètenka schází na platném místì a zákazník mù¾e opustit sklad, pak je výtisk z pokladny pøíli¹ podobný pokladnímu, který mù¾e být potrestán razítkem za to, ¾e zákazníkovi nepøedal potvrzení o pøevzetí.

Ministerstvo financí se rovnì¾ rozhodlo podpoøit popularizaci pøíjmù u¾ivatelù z pokladen. Na konci roku 2015 byla zahájena loterie Receipt Lottery, ve které si ka¾dý majitel fiskálního úètenky mù¾e koupit. Dr¾itel dokladu, který dokládá nákup zbo¾í nebo slu¾by v mno¾ství pøesahujícím 10 PLN, mù¾e pøedlo¾it své potvrzení na internetových stránkách loterie, mimo jiné s uvedením registraèní èíslo, èíslo výtisku, s uvedením mno¾ství a data nákupu. My¹lenkou akcí je odmìnit ¹»astné pøíjmy s cennými vìcnými cenami, které jsou èerpány jednou mìsíènì. Jednou za ètvrtletí se navíc mìní kategorie prémií emitentù pøíjmù. Dr¾itelé tìchto zvlá¹tních úètenek, vydávaných do poslední minuty kadeøníky a kosmetièkami a pøes lékaøské a stomatologické ordinace, mohou èerpat dal¹í cenné speciální ceny.