Na slovensku

V ka¾dé specializované místnosti je nutné vybavení. Pokud splní úkol vybavit je nezbytnými prvky a nejsme zdatní v urèitém odvìtví, mù¾e to pro nás vytvoøit mnoho potí¾í. Stojí za to se postarat o svou nejvy¹¹í kvalitu, která pøinese lep¹í výkon. Na zaèátku musíme urèit, jaké mno¾ství a jaké vybavení budeme potøebovat. Zajímavý plán bude doposud v souèasné historii s lidmi, kteøí tam budou pracovat, také mít nìjaké zku¹enosti. Není to kniha ke koupi zbyteèného nebo ¹patného vybavení.

Vezmìte jako dùkaz laboratoøe. Jeho interiér pravdìpodobnì ¾ije úplnì jinak v závislosti na aktivitách, které v nìm budou provedeny. Základem jsou zejména laboratorní mikroskopy, desky, hoøáky nebo zkumavky, ale dal¹í zamìstnanci mohou snít mnohem víc. Bude nutné se k nim vztahovat a konsolidovat jejich potøeby. Rozpoèet nás samozøejmì omezuje. Nemù¾eme jim dát v¹e, co potøebují. Musíme hledat kompromis. Mìli bychom v¹ak zvolit kvalitu. Co nám pøijde z mikroskopu, který bude ná¹ pøedmìt dìlat jen v pøísné míøe? Je nutné peèlivì pøezkoumat trh, po¾ádat o stanovisko odborníkù a uèinit rozhodnutí.

Zdánlivì jednoduchá místnost pøipravuje kanceláø. Mnoho lidí plánuje vlo¾it jen jakýkoliv stùl, poèítaè a skøíòku. Zku¹enost v¹ak øíká nìco jiného. Vezmìte si napøíklad volbu poèítaèe. Chtìl by mít její oèekávání z knihy o nìm. Neexistuje ¾ádný pozitivní poèítaè pro tisíce zlotých pro nìkoho, kdo pouze edituje texty. Výkon a umístìní stolu a prostor. Bylo vìdecky prokázáno, ¾e urèité vìci vedou ke koncentraci a ostatní právì naopak. Mo¾ná je lep¹í vybrat si men¹í stùl, na kterém se bude objednávat rychle? Dùle¾ité jsou také dekorace na pøeká¾kách nebo volba svìtelného zdroje.

Kdy¾ si dáváme pozor na nìkterou z vý¹e uvedených rad, mù¾eme ovìøit, ¾e vybavení takových specializovaných místností jako laboratoøí nebo zdánlivì obyèejných kanceláøí není snadná situace. Mìli bychom peèlivì identifikovat potøeby na¹ich u¾ivatelù a vybavení, které pou¾ívají. V dùsledku toho, kdo ví, ¾e v jednom z takových míst nìkdo objeví lék na velkou nevýhodu a nezabrání mu v naru¹ení laboratorního mikroskopu!