Multifunkeni kuchyosky robot

Svìt je bohatý na bohaté typy, s novými charakteristikami, dovednostmi nebo lidmi, a ve velkém mìøítku díky nìmu se v¹e pøekrývá a zdá se, ¾e jsme schopni být v moderním, stra¹nì komplikovaném stroji, který byt existuje.

Pøedstavte si, jak inteligentní a analytiètí lidé jsou jako Einstein. Je nepochybné, ¾e by se daly udìlat velmi zajímavé diskuse, zákony bytí vesmíru by byly velmi snadno strávitelné, ale v¹ichni by brzy zemøeli na smrt. Nebyli by tam ¾ádní pekaøi, mlékárníci ani obchodníci.

Taková rozmanitost hostù je nezbytná a umo¾òuje vám najít své místo na této planetì. Tak¾e kdy¾ ne v¹ichni mohou být svìtovì proslulí sportovci, samozøejmì ne ka¾dý je pravdìpodobnì podnikatel, který si vybuduje jinou povìst, zatímco zde není nic ¹patného. Nìkteøí mají smysl pro hazardní hry, nìkteøí mají smysl pro obchod a jeden by nemìl dìlit zamìstnance na lep¹í a hor¹í jen proto, ¾e pracují.

V¹echno se pøekrývalo a ¾ádná jeho èást nebyla plochá, nebylo to pro lidi v okolí, co¾ zpùsobilo zdánlivì triviální aktivity. Podívejme se napøíklad na øeditele spoleènosti. Energii nevyu¾il ráno po pití kávy a jedl snídani, pokud host pøedtím nezhromadil kávová zrna, neprodukoval slepice, produkty nezpracovával, nedodával je do hypermarketù a neprodával je. Nebyla schopna efektivnì provozovat podniky, pokud pro nì nebylo snaz¹í pøijít s programem pro správu spoleènosti nebo zaøízení pro øízení lidských zdrojù. Po dni velkých výzev by nezùstal v pohodlí, kdyby tesaø nepracoval døevo za úèelem vybudování pohodlné postele.

Je to velmi snadný pøíklad, ale prezentuje to tímto zpùsobem, proto¾e ka¾dý z nás je ochotný od ostatních a velmi vysoká taktická neschopnost odpisuje ostatní postavy z dùvodu jeho sociálního postavení. A vy byste mìli mít, ¾e ¹tìstí se valí a v¹echno se mù¾e zmìnit. Proto bychom se mìli v¹ichni navzájem velmi ovlivnit.