Modul program muhasabah diri

Enova má mnoho modulù, které mohou být relevantní v podniku nebo podniku v sílu prvkù své existence. HR Payroll modul tudzie¿ léèí osobních záznamù, výpoèty mezd, daní, pojistného atd Poskytuje komplexní podporu pro problémy zamìstnancù. Je pøesnì aktualizován na dne¹ní pøedpisy, které pøicházejí v Polsku. Pøedstavuje jednoduché a snadno pou¾itelné grafické rozhraní, ale také obsahuje èástky kompatibilní s balíèkem MS Office.

Garcinia Cambogia Actives

Modul daòové knihy je koneckoncù odpovìdný za údr¾bu spoleènosti z hlediska vedení úèetnictví, úèetnictví a tvorby dùle¾itých a døívìj¹ích zpráv. Je v jeho slu¾bách, ¾e jsou zachovány v¹echny prohlá¹ení, osídlení a záznamy KPIR. Pomáhá pøi registraci mìnových úhrad s automatickým výpoètem kurzových rozdílù.Inventární kniha umo¾òuje klientùm registrovat události související s dlouhodobým majetkem. Dostupný modul existuje vý¹e pro záznam nehmotných aktiv a zaøízení. Je mo¾né provést konkrétní plán událostí, které souvisejí s nejnovìj¹ími materiály. S modulem mù¾ete sedìt v období úèetního roku.Modul Faktury funguje pøi vydávání obchodních dokladù a pøi stanovování ceníkù a stahování dat o obchodních partnerech. Aplikace Handel zaruèuje svým klientùm vystavování dokladù o nákupu a prodeji, vedení záznamù objednávek a manipulaci se skladi¹tìm.CRM (Customer Relationship Management je také obzvlá¹tì dùle¾itým modulem. Vidí informace o dodavatelích, ale poskytuje a servisuje pronájem a servis. Aplikace Trade Book slou¾í k ukládání, dokumentování a vytváøení dal¹ích typù pøehledù. Toto zaøízení výraznì zlep¹uje ka¾dodenní èinnost úèetních.Posledním modulem programu Enova - Obchodní delegace je podpora slu¾eb a øe¹ení vnitøních a zahranièních delegací. Významnì zlep¹uje existenci spoleènosti na posledním místì. Ceník spoleènosti Enova se aplikuje individuálnì na ka¾dou spoleènost. Faktory zohlednìné pro velikost spoleènosti a volbu modulù. Exkluzivnì lze zakoupit v 3 verzích: støíbrná, pøíjemná a platinová.