Moderni oe eni kontaktnich center

EcoSlim EcoSlim Expresní cesta pro štíhlou postavu

Pøeprava rùzných materiálù vy¾aduje zavedení nových metod v této èásti. Vibraèní podavaèe jsou jedním z nejtypiètìj¹ích a pou¾ívají se v mnoha dal¹ích odvìtvích ekonomiky.

Tato zaøízení se pou¾ívají pro pøepravu surových, hrudkovitých a suchých surovin, a to na pøíli¹ dlouhé vzdálenosti. Naproti tomu jejich konstrukce umo¾òuje srovnání nìkolika podavaèù v souhrnu série, takové øe¹ení umo¾òuje del¹í dopravní trasy.Nabídka výrobce zahrnuje první tøi typy dopravníkù: øetìzové, pásové, váleèkové a vibraèní dopravníky.

Vibraèní dopravník má potom uspoøádání, ve kterém se materiál pohybuje díky své setrvaènosti. Cílem je pou¾ít pohybovou asymetrii, pomalé tempo pohybu dopøedu a rychlé návratové posunutí produktu. Doprava provádìná pomocí takových zaøízení je mo¾ná díky pou¾ití vibrátorù s rùznými frekvencemi vibrací. Struktury tìchto institucí jsou pøizpùsobeny po¾adavkùm klienta a jsou schopny zajistit boèní, vysokou nebo ni¾¹í vytrvalost. Pou¾ití avantgardních øe¹ení umo¾òuje vyu¾ití jak pozastavených, tak podporovaných budov.

Vibraèní dopravníky sdílejí také zpùsob napájení. Zaøízení navr¾ené výrobci je pohánìno elektricky nebo pneumaticky. Obì tyto øe¹ení jsou charakterizovány nízkou spotøebou energie i spotøebou vzduchu, pøi souèasném sní¾ení hladiny hluku.

Vibraèní podavaèe se také hrají v rodinách, kde je nutné pøedsegregovat materiál, jeho chlazení nebo vytápìní, zvlhèování nebo dehydratace. Rozsáhlé vyu¾ití èiní výrobce tìchto institucí mìnit na¹e materiály podle svých potøeb. Podmínìné jsou druhem materiálù, které budou pøepravovány, úèinnost a vztahy, v nich¾ budou vyu¾ívány.