Limit pro pokladnu 2017

U zákazníkù pokladen, nebo pøísnìji se objevujících u vlastníkù tìchto nástrojù, existuje mnoho povinností vyplývajících ze zákona. Fondy pøedstavují jiný typ zaøízení související s pokraèující ekonomickou èinností, její¾ pou¾ívání bylo pøísnì regulováno novými zákony a rozhodnutími. ®ádná ze zaøízení obsa¾ených v názvu, jako jsou poèítaèe, telefony nebo dokonce specializované výrobní stroje, byla opevnìna tak velkým poètem cílù, jako jsou pokladny.

Ji¾ po zakoupení pokladny musíte podat ¾ádost u daòového úøadu. Kanceláø dává pokladnì jedineèné èíslo. Je povinné trvale pou¾ít bod na v¹echny pou¾ité registraèní pokladny, ka¾dý z nich obdr¾í jiné jedineèné èíslo. Dal¹í vìc, kterou je tøeba vyplnit, je fiskalizace hotovostní pokladny, kterou lze provést pouze autorizovanou slu¾bou. Krakovské pokladny jsou nejen prodejním místem, ale také autorizovanou slu¾bou. Stojí za to, ¾e jste podepsali smlouvu o poskytování slu¾eb v¹ech registraèních pokladen ve firmì s urèitou slu¾bou, nejlépe v oblasti, ve které jste si koupili fiskální zaøízení. V daòovém titulu musíte poskytnout údaje o slu¾bách, které jsou povinné v hotovosti pro hotovost. Daòový úøad by mìl také mluvit o zmìnì pokladní slu¾by. V pøípadì úspì¹ného selhání je urèena pouze tato vybraná slu¾ba pro zmìnu pokladny, a pøesto mù¾e tato slu¾ba provádìt zmìny v povìdomí zaøízení. Pøi registraci prodeje v registru nebo stejného ovoce nebo slu¾by je nutné tisknout periodické daòové zprávy. Èasto se jedná o denní, mìsíèní a výroèní zprávy a èastìji o ètvrtletní. Nedostatek zprávy mù¾e vyústit v ulo¾ení penì¾itých pokut majiteli pokladny. Bìhem pou¾ívání registraèních pokladen by se mìla zmínit jejich pravidelná kontrola, která funguje, aèkoli tato vybraná slu¾ba. V souèasné dobì je to nesmírnì dùle¾ité, proto¾e sankce za neprovedení kontroly penì¾ní pokladny mohou být pro firmu opravdu velké. Ve¹kerá dokumentace týkající se pokladny, v probíhající èinnosti pokladny, by mìla být v pravidelných fiskálních zprávách vedena spoleènì s dokumentací spoleènosti. Kanceláø mù¾e také stanovit v¹echny dokumenty i po dobu nìkolika let po ukonèení pou¾ívání pokladny nebo dokonce po èinnosti. Pøi uzavírání spoleènosti musíte pøemý¹let o poslední povinnosti majitele - èíst daòovou pamì» pokladny, kterou musí vyplnit pouze slu¾ba.