Lekaostvi 1 rok

Dne¹ní velmi rychle se rozvíjející medicína, která u¾ odpovìdìla na jednu otázku polo¾enou pøírodním svìtem, byla pouze intuitivní èinností zalo¾ená na lidovém my¹lení a èarodìjnictví. Pøíprava houby z pavuèiny, která byla s chlebem konzumována, mìla pøinést úlevu od stí¾ností na nemoci, které byly vystaveny pøed stovkami let. Rituály byly èasto zasílány ¹amany nebo babièkami, kteøí jedli s bylinkami. Ponder & nbsp; nicménì, & nbsp; proto nemù¾ete pracovat s lidmi ve vzdálených èasech.

Úèinok, na který jsme závislí po celou hodinu a bez ní¾ tento léèivý pøípravek na principu neexistoval.Velmi dùle¾itým nástrojem, který se rozptýlit pochybnosti, je to opravdu dìlá na¹e podnebí systém se chová podivnì, se stal mikroskop. Let tvorby a úsilí nad nejpravdivìj¹í, nejlep¹í a nejpøesnìj¹í provozu zaøízení, které je mikroskop udìlal stejnou oko v dobrém souladu s poboèkou biologie mù¾eme otestovat a pochopit mikroorganismus, který je dùkazem je virus nebo bakterie, které visí na¹e zdraví a nìkdy i ¾ivot. Mikroskop, mù¾eme vidìt i velikost èástic nepøedstavitelnì malé nanoèástic. Je to více si zaslou¾í nanotechnologie, co¾ je obrovský pøínos pro pøesnì stejné konstrukce, jak nová generace mikroskopù, které umo¾nily objev nových nebezpeèí, která ohro¾ují ná¹ byt.Neuvìøitelná pøesnost zaøízení, co¾ je mikroskop, znamená, ¾e mù¾eme hledat inovativní výsledky pro druhé a druhé onemocnìní, které postihují na¹e babièky, známé a dokonce i nás. ©iroká ¹kála léèivých pøípravkù a nové specifika, které se dostaly na farmaceutický trh, nám daly, ¾e není pøedmìtem nevìdomosti mikrobiologie a na¹eho bytí a jeho oddìleného, specifického u¾ívání daného léku. Problémem je také cena, kterou musíme zaplatit za léèbu. Pìkné a kontinuální terapie se nevrátí zpìt ke zdraví, a to navzdory mo¾nostem, které farmaceutický prùmysl pí¹e pøed námi. Mìli bychom být ale ¹iroký a poèítat, ¾e jednoho dne se zbavíme ve¹kerého zla, které nám svìt dává, ¾e farmaceutický prùmysl bude skuteènì neuvìøitelné znalosti a bude chránit svìt pøed nákazou, která je onemocnìním. Nemoc, která znièila celou skupinu a znièila ¾ivot od poèátku èasu.