Lekaoskou pomoc pro czestochowa

Pøedpokládejme, ¾e potøebujeme okam¾itou lékaøskou pomoc. Ne, ¾e je to va¹e tìlo, a proto¾e jsme ve velkých potí¾ích s na¹í psychikou, je irelevantní, zda jsme pøi¹li k psychiatrovi, nebo jsme dosáhli známých pøíbuzných v mysli o jejich èinnosti nebo zdraví. V nìkterých pøípadech náv¹tìva psychiatra, tak¾e v pøípadì bìhu jinému specialistovi potøebuje øádnou pøípravu.

První náv¹tìva psychiatra bude úplnou konverzací. Budeme muset øíct o na¹ich problémech, kdy¾ zaèali, jak jsme je poznali a co dìlají. Samotná doba prolomení, schopnost svìøit se v jiné formì onemocnìní, která nás trápí, je velmi obtí¾ná. To je dùvod, proè stojí za to pøemý¹let, co se rozhodneme pøedat lékaøi. Nenosíme pravidla, abychom skryli nìkteré z na¹ich stí¾ností od psychiatra, právì naopak. Aby nám lékaø pomohl celkem, musí být schopen uèinit ka¾dý prvek spojen s nástupem jeho problémù, tak¾e bude nutné si pamatovat v¹echny mo¾né skuteènosti spojené s du¹evními zmìnami. Také bychom nemìli být pøekvapeni, kdy¾ psychiatr po¾ádá o rozhovor s blízkými èleny rodiny a mu¾i.

Pøed první náv¹tìvou psychiatra je také nutné pøezkoumat na¹i souèasnou stravu, pøijatá opatøení a provedené léèby. Napøíklad akutní otrava methylalkoholem nebo záva¾nými infekcemi mù¾e poslat depresi, záva¾ný nedostatek vitamínu B1 mù¾e zpùsobit psychózu, nedostatek B12 zpùsobuje ospalost a bludy, chronickou bolest a hluk a navíc mù¾e dojít k pøechodné senzorické hypersenzitivitì a emoèním výkyvùm. Psychiatr, který koneènì získá dobrý a seriózní obraz o zdravotním stavu pacienta, se rozhodne poslat subjekt do dal¹ích testù. Co mù¾e být znaènì outsourcováno neurologovi nebo internistovi, mù¾e být také nezbytné pøedlo¾it testy pøírody a moèi. V dostateènì mnoha pøípadech bude nutné provést hlavovou tomografii, která uká¾e úplný obraz mo¾ných zmìn v celé lebce.