Krajee zeleniny a ovoce krajee hezei

Funkce v kuchyni, vaøení nebo pøípravu malých jídel se stává dokonce hloupou a nejdùle¾itìj¹í je rychlej¹í. Osobnì jsem èlovìk, který oceòuje snadnost výskytu v kuchyni. Jestli je to pro mì udìlat stroj, proè si to sám. Je skvìlé, ¾e udìlá hodnì a podle toho, a u¹etøím èas.Mým novým objevem je elektrická øezaèka zeleniny. Mìla jsem to na pùl roku a musí¹ si myslet, jak jsem se v kuchyni v kuchyni nedostala bez ní.

Situace vypadá pomìrnì rychle. Vezmu si zeleninu, jedno druhé tlaèítko a poèítat nebo zeleninový salát, nebo brambory naleté na bramborových palácích nebo nakrájenou cibuli bez slz. Zní to neuvìøitelné? A tak si myslela, dokud jsem se nepokou¹ela pou¾ívat zeleninovou frézu v jednoduché kuchyni.Jsme na trhu s mnoha druhy takových zeleninových fréz. To, ¾e jsou elektrické, je nesmírnì dùle¾itá vìc. Vysoký výkon zaøízení umo¾òuje velkou a efektivní práci. Jsem v souèasné dobì pokou¹en k øezaèce, co¾ je jen doplnìk, pøekrývající mùj mlecí stroj na maso. Skvìlé øe¹ení, tato multifunkèní zaøízení se mi líbí. Mám asi pìt, ¹est stejných náplastí pro øezaèku, ka¾dý má své vlastní ostøí má také jiné pou¾ití, je tvarován do jiného typu zeleniny. V¹echno je vyrobeno z krásného kovu, který je poslán k èi¹tìní v myèce nádobí, nerezaví a není unavený. Osobnì ji nenahradila za nic jiného.Elektrický rozbru¹ovaè zeleniny se snadno sestaví, má prodlou¾ení pro ¹roubování do holicího strojku a nìkolik no¾ù. Prvky nejsou moc, ale je nepochybnì multifunkèní. V souèasné dobì jsem byl schopen otestovat, ¾e v¹echny listy jsou ji¾. Perfektnì sklízí mrkev, ale také tvarované dlouhé kusy. Také dobøe funguje pøi pøípravì brambor na bramborové placky. Cucumber na miserae je nakrájený v sekundách a cibule na malé krychli. A dokonce se sýrem, je skvìlé, pokud chcete plátky nebo prou¾ky, staèí vybrat dobrý pøekryv.Z hodnocení ostatních vím, ¾e ka¾dý krájeè v kuchyni je pokladem. Zelenina je zdravá, nezapomínejte na nì v jednoduchých pokrmech a jejich provedení díky vrtulníku je velmi snadné.