Krajee fam

V¹ichni si ceníme jídel a institucí, které nám v ka¾dém smìru pomáhají v práci, nebo alespoò zjednodu¹ují na¹i práci. Nápoj z takových zaøízení, který umo¾òuje zamìstnanci pracovat, je krájeè 310p. Dá se øíci, ¾e je zde pak vynikající stravovací zaøízení, které je indikováno v ka¾dém stravovacím zaøízení, v ka¾dém obchodì i v domácnostech.

Øezání rùzných výrobkùJe tì¾ké si pøedstavit obchod s potravinami, který není takovým vybavením. Souèasná generace nekupuje vyléèené maso nebo sýr za kilogramy, proto¾e to není nutné, proto¾e obchody neustále doporuèují ¹irokou ¹kálu tìchto materiálù. Tak¾e by bylo zbyteèné brát v nesèetných mno¾stvích potravin, jak tomu bylo v PRL. Kouzelný krájeè 310p zajistí rychlý servis pro významné mno¾ství spotøebitelù shromá¾dìných v obchodì. Produkt bude øezat na symetrické øezy, které vypadají velmi atraktivnì. Krájeèe jsou urèeny pro øezání rùzných potravináøských výrobkù. Mù¾ete ji pou¾ít k øezání mìkkých výrobkù, stejnì jako mìkkost, a dokonce i tvrdé nebo suché. V¹echny øezy podle pøání zákazníka, proto¾e zmìna tlou¹»ky øezu je stejná a tìsná.

V¹echno chce od no¾eÚèinnost øezání závisí na ostrosti no¾e. Krájeè 310p ve své konstrukci má oøezávátko, které umo¾òuje ostøení no¾e. Øezací nù¾ je pohánìn motorem ¹nekovým pøevodem. Krájeè tak úèinnì øezá výrobek na podobné øezy o tlou¹»ce a¾ 16 milimetrù. Miska je obyèejná v rámu a estetickém. Pøi øezání není tøeba lisovat krájený potravináøský výrobek, proto¾e pomáhá pøi vá¾ení. Pøi øezání staèí, kdy¾ posunete podávací stùl pomocí rukojeti pøipojené ke stolu. Zaøízení je hodnì zdravé a u¾iteèné pro zdraví, proto¾e v¹echny jeho pøedmìty, které se vztahují na krájené potraviny, jsou vyrobeny z nerezové oceli. To, co dìlá, je, ¾e na stìnách krájeèe není ¹ance, ¾e se vytvoøí rez. V¹echny prvky krájeèe jsou chránìny proti korozi, a pak je dùle¾ité, aby se omyly bez obav o své zdraví. Udr¾ování jeho èistoty také usnadòuje velkou demontá¾ krájeèe.