Koeeove ily a neplodnost

Rozhodli jste se po¾ádat o dítì s pøítelem? Je to perfektní! Ale po nìkolika mìsících neúspì¹ných pokusù pøichází do ka¾dého èlovìka nepøíjemná my¹lenka: "a mo¾ná je to trochu ¹patnì se mnou?" V takové kvalitì nestojí za to být trýznìný, ale prostì jít na otázku plodnosti. V pøípadì hostù to bude zkou¹ka spermatu, je zcela bezbolestná a mù¾e vyvrátit jakékoli pochybnosti.

Namísto hledání na internetu: „Sperma cena“ jdi do nejbli¾¹ího laboratoøe a zjistit, v informaci o povaze výzkumu a cen. Existují rùzné typy takové analýzy. Nejdùle¾itìj¹í je, ¾e spermiogram umo¾ní úplné posouzení stavu semene. V nìkterých pøípadech je správné posoudit kvalitu spermatu a odstranit jakékoli poruchy. Náklady na takové otázky je 100 z³, v závislosti na laboratoøi, kde se setkávají. Úèinky se v zásadì poèítají nìkolik dní.

Ve formì, jako by se zjistily odchylky od základny nebo pokud jsou diagnostikovány nìkteré poruchy, stojí za úvahu komplexnìj¹í testy (tzv. CASA. Bìhem tìchto testù se provádí podrobné hodnocení morfologie spermií, kontrola jejich èerstvosti a pøítomnosti protilátek a aktivních leukocytù.

Zajímavou otázkou je tzv seminogram, ve kterém se vedle mnoha testù spermatu vìnuje také pozornost pùsobení semenných váèkù a prostaty. V moderních technologiích se v oblasti reprodukèního systému pou¾ívají komplexní znalosti. Tento výzkum je zaznamenán úspì¹nì, kdy¾ základní úspìchy neposkytují jednoznaènou odpovìï na to, zda je vìc ¹patná.

Kdy se pøipravit na analýzu spermatu? Mu¾, který se ka¾dých nìkolik dní pøed vyhledáváním musí vzdát jakékoli sexuální aktivity v souèasné masturbaci. Stojí za to a nepøedstavuje ¾ádné obraty ve stravì nebo aktivitì v souèasném období. Podmínka je snadná - zpùsob, jak to trvá, rychle ovlivòuje skupinu spermatu a nìkteré zmìny mohou zkreslit produkt pøed provedením testu.

V den testu podáváme laboratoøi, kde navrhujeme na¹e údaje. Pak dostaneme kontejner pro spermie. Ve skupinì laboratoøí se materiál shroma¾ïuje na území - díky tomu je 100% jistota, ¾e je "nová" a dobøe ulo¾ená.