Knihovna poeitaeovych programu

Zajímavou my¹lenkou pro otevøení znaèky je jen polovina bitvy. Druhou polovinou je zvá¾ení v¹ech oficiálních zále¾itostí, vhodná segregace, organizování textù ve firmì tak, aby se v urèitém okam¾iku rychle nacházelo, napø. V pøípadì kontroly PIP i výjimeèných lidí. Zaøízení usnadòující øízení obchodu lze vyu¾ít z integrovaných IT programù. Skupina programù Optima je poslední, kterou rozpozná mnoho u¾ivatelù.

Zájemci mohou získat z optima karty demo program a vyzkou¹et je z hlediska funkènosti, vyhodnotit rozhraní atd. Program lze také objednat na CD nebo online licenci. Demoverze je zodpovìdná za 60 dní. Program je urèen pro Windows (Windows 7 (se skupinou Starter Windows Vista Service Pack 2, Windows XP SP3, Windows Server 2003 Service Pack 2 a Windows Server 2008 Service Pack 2 a Windows Server 2008 R2. Pøi instalace by mìla být peèlivì nastavit systém. doporuèené minimální rozli¹ení obrazovky 1024x768. pøi instalaci programu budete potøebovat administrátorská práva. proces instalace pøedchází potvrzení záruky, licence a jedineèné. Poté se instalátor ovìøí, ¾e poèítaè je nyní nastavena v pøípadì programu Comarch OPTIMA. pokud . z problémù, které brání procesu instalace dojde k pøeru¹ení dal¹í tah je volba aktivních modulù u¾ivatel vybere moduly, ke kterému byla licence zakoupené moduly budou vypracovány pozdìji provést zmìny ve struktuøe programu:... program / Utilities / operátory dùle¾itým prvkem potøebné pro l Údaje programu Comarch OPTIMA jsou základem pro data. Pokud je ji¾ nainstalován u¾ivatel a server je k dispozici v podobì potøeb programu. Po dokonèení stavby není nutné poèítaè restartovat.