Karbanatek osram

Existuje obrovské mno¾ství zaøízení, která dodávají svìtlo na trh s osvìtlením. Jedním z takových zaøízení jsou záøivky, bì¾nì známé jako záøivky. Vyzaøování svìtla v nich v první øadì vìøí v emitování elektronù v místì vypou¹tìní alkoholu a fluorescence, která je v záøivém svìtle.

Takové výboje mají význam mezi topnými elektrony a zde odkazujeme na K1 a K2. Bìhem tohoto procesu vzniká ultrafialové záøení, které není pro oèi velké. Toto záøení dopadá na fosfor a pøi jeho pádu vyvolává fluorescenèní svìtlo, které je pro nás charakteristické. Je tøeba mít na pamìti, ¾e pøi úspìchu záøivek musí být zapálení pøedehøátím elektrod. Existuje tedy tzv. Horké zapalování. K dosa¾ení zapálení záøivky je navíc nutný startér, ucpávka a kondenzátor.Ve záøivkách se vyskytuje stroboskopický efekt - tzv. Blikající svìtla. To vede ke zmìnám napìtí. Tento ¹patný jev obvykle spoèívá v místech, kde se nìco toèí rychle, je to pravdìpodobnì motor nebo obrábìcí stroj. V rámci prevence této operace by mìl být pou¾it systém vybavený dvìma více ne¾ tøemi záøivkami a pak by mìl být napájen napìtím posunutým ve frontì.Tradièní záøivky mají mnoho výhod. Tráví, pøedev¹ím, mnohem ménì energie, a nákup takové lampy velmi silnì èerpá, zejména kdy¾ v bytì bude vystavena na dlouhou dobu - samozøejmì, není vylouèena. Záøivka pou¾ívá a¾ pìtkrát ménì energie ne¾ prùmìrná ¾árovka.Doba práce záøivky závisí pøesnì na dobì jejího provozu. Mù¾e v¹ak být udìlena na významné èasové období, pouze kdy¾ ho nezapneme nebo nevypneme.Záøivky produkují mnohem ménì svìtla a zároveò je èiní ekologiètìj¹ími. Kromì toho jsou záøivky ¹iroce dostupné. Mù¾ete je nechat témìø v ka¾dém obchodì. Je tì¾ké být mnohem pøíjemnìj¹í se starými záøivkami, co¾ je jejich první nevýhoda.