Integrovany legnicky system

Motion FreeMotion Free Jedinečný balzám pro problémy s kloubem

Dùle¾itou výhodou spoleènosti Comarch jsou velké znalosti odvìtví, které se u¾ivatelùm doporuèují v podstatì integrovaných informaèních systémù. Spoleènost Comarch od samého poèátku kladou dùraz na zaji¹tìní nejlep¹í formy aplikace a profesionálních slu¾eb, aby mohly být vhodnì pou¾ity v bì¾né práci dodavatelù. Zde jsou nìkteré odvìtví, pro které byl vytvoøen software comarch.

bankovnictvíVlastní software spoleènosti Comarch je také vytvoøen pro maloobchodní i firemní bankovnictví, stejnì jako pro dru¾stevní banky. Nabízená øe¹ení mohou být pøijata v zaèínajících bankách a také v jiných spoleènostech, jejich¾ fungování závisí na finanèním trhu. V¹echny jsou charakterizovány flexibilitou, technologií a pøedev¹ím - vynikající situací a bohatým výkonem.

E-commerceTrh s elektronickým obchodem se vyvíjí velmi rychle a ka¾dý rok vidíme ka¾dých pár dvojciferných nárùstù. Vznik v architektuøe je nyní vhodným faktorem pro podniky, které se rozhodnou rùst. Pohybem nebo roz¹íøením va¹eho podnikání na trh s elektronickým obchodem se va¹e podnikání dostane do zcela odli¹ného odstínu a vytváøí skvìlé pøíle¾itosti jak pro nákup nových zákazníkù, tak pro posílení stávajících vztahù se zákazníky.

logistikaV oblasti logistiky je lehká správa informací dùle¾itou podmínkou pro to, aby byla podnikem. Efektivnìj¹í tok informací a obchodních procesù je pøijatelný pomocí inovativních metod IT. Nejpøita¾livìj¹ími metodami v oblasti logistických informací, které spoleènost Comarch nabízí, jsou: elektronický pøenos dokumentù, správa dokumentù, plánování dodávek a provádìní analýz a zpráv.

Produkèní spoleènostHlavní oblasti, které jsou podporovány poèítaèovými týmy ve výrobních kanceláøích, bez ohledu na to, zda provádìjí diskrétní, individuální, procesní nebo sériovou výrobu, ale pro sklad nebo na objednávku jsou výrobní a logistické procesy.