Hodnoceni rizika vybuchu u eerpacich stanic

Workoholismus je dobrá du¹evní závislost. Odhaluje se s neustálou potøebou dosáhnout svých cílù, v jejich¾ úspìchu jsou rodina, pøátelé, odpoèinek a spánek vynecháni. Samozøejmì, ¾e èinnost je samotná skuteènost, ¾e je ka¾dý zamìstnanec. Workaholismus je proto jedinou závislostí, která nesouhlasí s rozpaky. A kdy je poznat vedle sebe?

Workoholismus se vyznaèuje velkou potøebou ka¾dodenní práce. Nemocní léèí ka¾dý volný okam¾ik jako ztracený èas. Pak je tu nepohodlí a ¹patná nálada. Èasto jsou po nìkolika hodinách v soukromých kanceláøích a volných dnech a prázdnin. To je dùvod, proè opomíjejí rodinu, partneøi také neèerpají ¾ádnou zábavu, nevytváøejí své vlastní vá¹nì a odhodlání. Velmi èasto je doprovázena neustálými bolestmi hlavy, nevolností, únavou a problémy se sbìrem a spánkem.

Pro usnadnìní léèby stojí za zmínku pøipomínky k tomuto tématu. Obvykle závislí jsou typiètí perfekcionisté. Tam jsou silné ambice a chtìjí dìlat v¹echno dokonale, velmi pøesnì, bez jakýchkoliv nedostatkù. Mnoho lidí také má, ¾e workoholismus se mù¾e spojit s pocitem nedostatku hodnoty. Závislé osoby mohly v minulosti èasto pøedstavovat materiální problémy, proto jsou nyní závislé na tom, jak moudøe vyu¾ít svou práci ke zvý¹ení svých pøíjmù.

Workaholism, stejnì jako v¹echny psychologické závislosti, má své vlastní negativní úèinky. Jedním z nich je paradoxnì sní¾ení efektivity a produktivity. Workaholics je pøepracován neustálým výkonem povinností a neuvìdomuje si, ¾e opravdu ztrácí spoustu èasu, napøíklad vzpomíná na kariéru a pøemý¹lí o v¹em. Nejhor¹ím vedlej¹ím úèinkem je ztráta péèe o vá¹ ¾ivot, co¾ je dùvod, proè závislí musí nutnì jít na zdravou psychoterapii.