Gastronomicka technologie s hostujicimi slu bami

Smìrnice ATEX, oznaèovaná také jako smìrnice o novém chování, je dokumentem, jeho¾ primárním úèelem je sblí¾it právní pøedpisy èlenských státù Evropské unie v oddìlení ochranných systémù a zaøízení, které se pou¾ívají v oblastech ohro¾ených explozí metanu nebo uhelného prachu.

Tyto informace primárnì definují hlavní bezpeènostní po¾adavky, ¹iroké oblasti produktù a zpùsob, jak prokázat spolupráci s urèitými bezpeènostními po¾adavky.Evropské normy hrají ve smìrnici dùle¾itou úlohu, která podrobnì popisuje technické metody prokazování souhlasù s bezpeènostními tvrzeními. Spolu s pravidlem, je-li èlánek shodný se smlouvou, pøedpokládá se jeho spolupráce s dùle¾itými bezpeènostními po¾adavky.Spoleèné po¾adavky atex pro zaøízení a ochranné systémy kombinované v oblastech s nebezpeèím výbuchu lze nalézt v pøíloze II smìrnice. Øeè je o obecných po¾adavcích, výbìru materiálù, my¹lení a formì, potenciálních zdrojích zapálení, hrozbách z vnìj¹ích èinností, po¾adavcích na bezpeènostní zaøízení a integraci po¾adavkù zaji¹»ujících bezpeènost systému.Podle nárokù výrobce musí výrobce uva¾ovat o zamezení vzniku výbu¹né atmosféry zaøízeními a ochrannými systémy, zabraòující vznícení výbu¹né atmosféry, omezování nebo omezování výbuchu.Nádoby a ochranné systémy by mìly být skuteènì navr¾eny tak, aby se zabránilo mo¾nosti výbuchu. Mìly by být organizovány se znalostmi technických znalostí. Také webové stránky a souèásti zaøízení musí pracovat bezpeènì a spoleènì s doporuèením výrobce.Ve¹keré vybavení, obranný systém a pøístroje by mìly mít oznaèení CE.Materiály pou¾ívané v síti zaøízení nebo ochranných systémù nemohou být hoølavé. Nesmí mezi nimi existovat ¾ádná reakce a obsah, který by potenciální výbuch mohl zpùsobit.Pøístroje a ochranné systémy nemohou zpùsobit zranìní nebo jiné zranìní. Musí zajistit, aby v zisku z jejich vzniku nevznikly vysoké teploty a záøení. Nemohou být elektrická nebezpeèí také nemohou provádìt nebezpeèné situace.