Exploze zagaae

Výbuch je vyjádøen rychlou separací velkého mno¾ství energie. Tato akce má mnoho rizik. Výbuchy jsou nejèastìji doprovázeny náhlými skoky v teplotì a tlaku, emisemi záøení (napø. Ve formì blesku nebo svìtelného pulsu jaderného výbuchu nebo akustickými vlnami (obvykle stejné zvuky nebo zvlá¹tní rána výstøelu. Ne bezdùvodnì tento nekontrolovaný jev zaplòuje lidi strachem.

African MangoAfrican Mango - Nejlep¹í hubnutí s africkým mangem!

Jaké povrchy jsou potenciálnì výbu¹né? Nejèastìji jsou obsazeny zónami, ve kterých mù¾e být atmosféra v pøípadì potenciální hrozby výbu¹ná. Jako výbu¹ná atmosféra se rozumí speciální smìs hoølavých látek, které poskytují ve formì plynù, par nebo mlh, tj. Smìsi se vzduchem v atmosférických podmínkách, ve kterých vedou k vysokým teplotám. Stojí za to vìdìt, ¾e v explozivním prostøedí mohou exploze zpùsobit pouze jiskry nebo elektrický oblouk.

Nejvíce výbu¹né atmosféry jsou m.im. Chemické továrny, rafinérie, èerpací stanice, elektrárny, továrny na barvy, lakovny, èerpací stanice, vozidla, èistírny odpadních vod, leti¹tì, mlýny na obilniny nebo lodìnice. Zapálení na vý¹e uvedených místech by vedlo k výbuchùm, jejich¾ výsledky by byly obrovské. Urèitì by zpùsobily obrovské materiální ztráty a ohrozily by dobrý ¾ivot.

Aby se zabránilo vý¹e uvedeným ¹kodám, nesmí se podceòovat preventivní opatøení, kterým je ochrana proti výbuchu. V mnoha zemích byly pøipraveny speciální zákony, smìrnice a normy, které sni¾ují riziko výbuchu a eliminují potenciální ¹kody. V prostøedí s nebezpeèím výbuchu by mìl být instalován systém, který umo¾ní bezpeènost obyvatel, kteøí v nich ¾ijí.