Elektricky krajee

V¹ichni jsou jiní. Ve spoleènosti jsme skupina, která je souèástí obecnì pøijímaného celku. Pøedstavujeme sami nìjaké podobnosti, spoleèné my¹lenky o rùzných zpùsobech ¾ivota ve sféøe ¾ivota, sdílíme tuto kulturu a historii. Nenapí¹e to, ¾e v¹ichni existujeme stejnì. Skupina v¹ech je dùle¾itá skupina, která je systémem nenapravitelných, zcela individuálních jedincù. V¹echny normy mají vìt¹í nebo men¹í vliv na obecné fungování komunity, ka¾dá hodnota men¹í nebo vìt¹í by byla u¾iteèná pro zmìnu historie celé rodiny.

Mu¾i jsou sbírkou individuálních osob, které jsou v¹ak jednou spoleènou èástí, která mù¾e být obecnì definována jako soubor obecnì uznávaných etických a výkonnostních standardù. Co dìlat v pøípadì, ¾e se objeví ve verzi jednotky, která se li¹í diametrickým poøadím? Co jsou charakterizovány? Je rozdíl v této skuteènosti, ¾e jste pova¾ováni za pozitivní?

Ti, kteøí nemohou splnit obecnì uznávané standardy a správnì chodit do spoleènosti jsou definovány jako v¹echny poruchy osobnosti. Existuje mnoho zpùsobù zji¹tìných výzkumníky osobnostních poruch, ale mají nìkolik spoleèných charakteristik. Z pøítomnosti se ukazuje, ¾e lidé s poruchami osobnosti:

hluboce zakoøenìné a dobøe zavedené vzorce chování, jejich¾ oprava je prakticky nemo¾ná bez dùvodu místa, ve kterém bude daná jednotka nalezena,nízká flexibilita odpovìdí na rùzné veøejné a jiné situace,extrémní nebo významná odli¹nost od norem obecnì pøijatých danou kulturou,subjektivnì související s bytí nebo s obtí¾emi pøi dosahování ¾ivotních cílù.

Jak mù¾ete vidìt, pak v¹echny Potí¾e lidské du¹e vykonat v dobì, kdy èlovìk pøestane být nezávisle plánovat a plánovat své názory, a pak v období zrání. Onemocnìní lidí, tak¾e je témìø nemo¾né, aby se vyskytují v období raného dìtství. & Nbsp; Ne v¹echny druhy rozdílù ze skupiny znamenají nebo rychle vytvoøil poruchu osobnosti. Koneckoncù, tyto neléèená mù¾e odkazovat nejen na léèbu adaptaci ve spoleènosti, jako¾ i významné dùsledky, proto¾e to není neobvyklé, aby zjistil, ¾e ¾eny, které poruchu osobnosti nevìdomky k páchání trestné èinnosti, nebo vzít své vlastní bytí.