Eda zona ede zony

Velikost ¹edého prostoru v Polsku je vá¾ným problémem. Na¹e zemì se s ní snadno potýká, v¾dy s dal¹ími úèinky. Na poslední scénì jsme v¹ak v porovnání s ostatními zemìmi bývalého východního bloku docela dobøí a v celé tradièní Evropì je celá fáze velmi.

Domnívám se, ¾e ¹edé oblasti nevyluèují represivní opatøení, jako jsou sankce za nedostatek pokladní pokladny postnet. Jediným zpùsobem je vzdìlávat spoleènost a to je dùsledné povìdomí, ¾e dìláme v rámci komunity, a to, co je dobré pro komunitu, nám pøiná¹í výhody. Jaké je dobré, abyste znovu získali dùvìru ka¾dého ve státì - opakuje se hodnì, zvlá¹tì v povstaleckých prostøedích, které nás stát zbavuje. Podnikatelé, kteøí tuto diplomovou práci prohla¹ují, nezjistili velké investice do infrastruktury, v dùsledku èeho¾ nám vtipky o na¹ich silnicích zcela rozdìlují do zpráv. Podobnì politici prezentující tento pøístup. Nezodpovìdné hlásání populistických sloganù se bohu¾el potká s krásnou reakcí, a to zejména u mladých lidí, kteøí si okouzleni hrou, nemyslí nad tím, co opravdu stojí za nimi.Praxe uèí, ¾e neèestní podnikatelé budou v¾dy najít zpùsob, jak se dostat k systému. Kromì toho existuje podpora velké skupiny na¹ich klientù, kteøí navzdory spoleèenským kampaním, kteøí trpí zvykem shroma¾ïovat pøíjmy, stále zacházejí s danìmi jako s kriminálníky a pøíjem jako zbyteèné odpadky. Tak co kdy¾ vláda objednává vysoké pokuty za to, ¾e není pokladna, proto¾e vymáhání tìchto sankcí bude neúèinné?Koneckoncù, zále¾itost není tak nízká, kdy by bylo dùle¾ité posoudit vý¹e uvedené poznatky. Dùvìra Polákù ke sòatku a ke ka¾dému jinému roste - tento proces je pomalý a nepravidelný, ale vzhledem k tomu, ¾e se jedná o dvacet ¹est let, je tento trend pøirozený. Myslím si, ¾e s ekonomickým a du¹evním rùstem zemì bude stále ménì a ménì zamìstnancù dáno pravidlo krátkodobých ziskù a stále dobrá - základní èestnost. Dokonce i v pøípadì, ¾e se drobky rozdrtí, jako poslední zmìna moci, nemìní to, ¾e jsme moudrý, i kdy¾ tì¾ce zku¹ený národ, a nebudeme znièit to, co udìlali po roce 1989. A na¹e bude stále je¹tì v Evropì ne¾ v Rusku.