Comarch erp optima update

Fakturaèní program umo¾òuje vystavovat rùzné typy fakturaèních materiálù v rychlém, pøehledném a øádném re¾imu. Modul Comarch ERP Optima Invoices je velmi populární v pou¾ívání. Díky tomu mù¾ete vkládat texty do volné mìny.

Tato aplikace je v souètu synchronizována s vlastními moduly systému Comarch. Pøíle¾itosti jsou aktualizovány v celém sektoru, co¾ usnadòuje úèetnictví. Od cesty k funkcím (mo¾nosti prodeje a nákupu, výmìna dokumentù na internetu má tento prvek na námìstí zøejmì nejlep¹í nápad mezi èlánky tohoto ¾ánru.Dal¹í nástroj, jako je napøíklad okno vyhrazeného prodeje, vám umo¾òuje prezentovat v¹echny znalosti a dokumenty týkající se daného zákazníka. Toto je obzvlá¹tì funkèní øe¹ení pro úèetní. Tento projekt má navíc funkci tisku. To v¹e funguje tak, ¾e cesta do urèité míry usnadòuje provoz spoleènosti nebo podniku a zpøíjemòuje práci.Program Comarch ERP Optima Invoices je ideální zejména pro dìti a malé firmy, kde úèetní oddìlení není svì¾í a lidé potøebují výhody a pomoc. Takový fakturaèní modul je tím správným úkolem jako èasopis pro úètování a fakturaci, usnadòuje práci zamìstnancù a sni¾uje mo¾nost vzniku chyb. Program umo¾òuje rychlé vystavení faktur s jejich okam¾itou opravou i mo¾nost tisku.Fakturaèní software Comarch ERP Optima bude nakupovat za: vystavení prodejních a nákupních faktur, fiscalizaci pro fyzické dámy, zpracování ve¹kerých prodejù v zlotých a cizích mìnách, vystavení opravných dokladù (úpravy: mno¾ství, data, hodnota-cena, sazba DPH, sleva atd. , nákup a prodej s výbìrem standardních platebních forem (pøevod, od¹kodnìní, hotovost, jako¾ i software urèený klientem a vedení evidence pomoci a smluvních partnerù.