Program pro poeklad webovych stranek

Souèástí mo¾nosti odborné pøekladatelské kanceláøe je vedle tlumoènických pøekladù i tlumoènické slu¾by, které pøejí pøekladateli nejen dokonalou vìdu o stylu a jazykových znalostech, ale i dal¹í funkce.

Specifika simultánního tlumoèeníKanceláøe zamìøené na