Slicer finesse tupperware

Slicer, existuje nejnovìj¹í organizace pro øezání potravin. K dispozici jsou slicery doporuèené pro jeden typ materiálu, stejnì jako univerzální. Takovým øezaèem pøiøazeným ke ka¾dému typu výrobku je napøíklad krájeè masa nebo