Bezpeenosti prace vidy a praxe

Navíc, v 19. století, funkce ve velkých továrnách nesla nebezpeèí ztráty ¾ivota. Lidé, kteøí byli zbaveni pøíznivých výrobních podmínek a ka¾dý den hrávili hladovìní, bojovali o akci tím, ¾e dìlají jednoduchou práci, napøíklad v pilu. 21. století pøineslo významné zmìny v systému péèe o zamìstnance a navíc i bezpeènost práce.

Je pravda, ¾e existují spoleènosti, které pak nevìnují pozornost na zaji¹tìní správného prostøedí, aèkoli nejsou institucemi, které pou¾ívají døevo, uhlí nebo stavební materiály. No, popra¹ování vzduchu napø. Prá¹kovými barvami mù¾e zpùsobit výbuch a kontakt s ohnìm. Proto spoleènosti vystavené riziku tohoto druhu nebezpeèí pou¾ívají pokroèilé systémy extrakce prachu atex, které zahrnují ventilátory a filtry, které provádìjí odsávání prachu v souladu se smìrnicí atex. V závislosti na potøebách dané spoleènosti lze filtry pou¾ít jednou nebo vícekrát. Mechanismus úèinku spoèívá v tom, ¾e pod vlivem výbuchu jemných èástic v konstrukcích se membrána rozbije. Dùsledkem tohoto ¾ivota bude uvolnìní výbu¹ných plynù do atmosféry, co¾ zabrání po¹kození filtru i dal¹ím nepøedvídatelným nehodám. Dal¹ím prvkem, který lze pou¾ít v zaøízeních pro sbìr prachu, je zpùsob, jak uhasit jiskry nebo uhasit po¾ár s oxidem uhlièitým. Ve formì instalace atex existují také speciální zámky pou¾ívané pro spontánní odstraòování prachu nahromadìného ve filtru. Ventily jsou ohnivzdorné a pøi výbuchu nedochází k prasknutí pøi styku s tlakovou ránu. Ka¾dý obezøetný podnikatel, ve kterém mù¾e být vzdu¹ný hoølavý pyl, by mìl investovat do vhodných forem zaøízení pro ventilaci a filtraci. Taková léèba bude informovat o odpovìdnosti a také o pøedvídavosti. V zemi je dobøe známo, ¾e prevence nehod je mnohem levnìj¹í ne¾ náklady související s bojem s jejich dùsledky.