Bankova cena spermatu lodi

Spermie spermie je význam, ve kterém se skrývá sperma dárcù. Po¾adují splnìní striktnì definovaných kritérií. V jejich spermatu s dostateènì vysokou pohyblivostí by mìl být nalezen dostateèný poèet spermií (minimálnì 40 milionù na 1 mm. Dárce chce být v normální fyzické kondici, ¾ije do 35 let a nemá ¾ádné genetické onemocnìní.

Kromì toho hodnocení závisí na jeho vývoji, barvì tìla, barvì oèí a vlasù a co je dobré, vzdìlání (minimální prùmìr. Podle práva EU se sperma doporuèuje zdarma. Platí se pouze odmìna za vynalo¾ené náklady, napø. Pøístup (max. 700 PLN.První etapou kvalifikace dárce je spolehlivý rozhovor, bìhem kterého poskytuje øadu otázek o jeho sexuálním výskytu, minulých vadách a kvalitì rodiny. Pozdìji se jeho krev testuje v kontrolním projektu, tj. Není nositelem infekèních onemocnìní (napø. HIV, dostane semeno a uretrální tampon. Pokud jsou splnìny v¹echny podmínky, darované sperma dosáhne spermie po dobu pùl roku. Teprve poté, co uplynulo poslední období, nové testy i na jejich pøíèiny nasmìrují sperma na urèité procedury. Dárce musí podepsat smlouvu s bankou - klinika musí plnì dbát na správné skladování spermatu. V Polsku, praxe darování spermie je je¹tì nemnoho známý, proto materiál není znièen vùbec.Teoreticky èerpat z banky, ¾e nìkteré. Pro opatøení polského práva v¹ak svobodné ¾eny nemohou vyu¾ívat slu¾by bankovních spermií (dítì musí být také otcem a matkou na jeho úèinnosti. Nejèastìj¹ími klienty tìchto klinik jsou sterilní páry a lidé, kteøí nesou genetická onemocnìní, která nechtìjí nabízet svým potomkùm.